Biodiversiteit helpt productie-, klimaat- en bodem problemen die gepaard gaan met monoculturen. Het gebruik van gewassen die de bodem jaarrond bedekken. Het verhogen van de biodiversiteit verbetert de bodemgezondheid en de functie ervan, verlaagt je kosten (denk aan klavers gebruiken i.p.v. kunstmest) en verhoogt je winstgevendheid (Eigen Toegevoegde waarde). Diversiteit boven de grond verbetert automatisch de diversiteit onder de grond, wat bijdraagt tot een gezondere bodem.

Polyculturen – Productief kruidenrijk grasland

Polyculturen zijn een onderdeel van een financieel duurzamere landbouw. Polyculturen verbeteren de bodemgezondheid omdat ze helpen een omgeving te ontwikkelen die planten, bodemmicroben en insecten in stand houdt en voedt.

De voordelen van polyculturen – Productief kruidenrijk grasland

Herstel van bodemgezondheid – Polyculturen helpen het organische stof gehalte in de bodem te verhogen en de algehele bodemgezondheid te verbeteren door levende wortels aan de bodem toe te voegen gedurende 12 maanden van het jaar. Polyculturen verbeteren de infiltratie van water in de bodem. Diepwortelende planten zoals klavers en kruiden (denk aan Basterdklaver, Gele Honingklaver, Smalle Weegbree en Cichorei) creëren diepe natuurlijke ‘watergangen’.

Bescherming van natuurlijke hulpbronnen – Samen met bovengrondse gewasresten beschermen polyculturen de bodem tegen eroderende regens en sterke winden. Polyculturen vangen overtollige stikstof op en voorkomen dat deze uitspoelen naar grondwater of afstromen naar het oppervlakte water, waardoor het later vrijkomt als groenvoer voor vee.

Groenvoer voor vee – Polyculturen zoals productief kruidenrijk grasland geven veehouders een uitgebreid en compleet veevoeder met hoge voederwaarden.

Leefomgeving voor wilde dieren – Polyculturen bieden voedsel en dekking voor weidevogels, insecten en wilde dieren. Tijdens het groeiseizoen zorgen ze daarnaast voor voedsel voor bestuivers zoals vlinders en bijen.

Bodemverbetering doormiddel van natuurlijke kringlopen – Het implementeren van polyculturen binnen je bedrijfsvoering leiden tot een hoger organische stofgehalte in de bodem, meer bodemorganismen, verminderen bodemverdichting en verzorgen een betere opslag en cyclus van nutriënten. En als extra bonus, een volledige en functionerende bodem die meer water vasthoudt, waardoor ze minder vatbaar wordt voor uitspoeling en erosie.

Er is meer water beschikbaar tijdens droge periodes en een betere opname van water tijdens hele natte periodes.

Het verhogen van de biodiversiteit zorgt voor het algeheel verbeteren van je bodemgezondheid en kunnen er voor zorgen dat veehouders een hogere winst behalen, door de besparing op de aankoop van kunstmest, voedingssupplementen en profiteren van een hogere gewasopbrengst!