“Natuurlijk Werken” van Pure Graze; het duurzaamste concept voor de laagste kostprijs

Het zijn lastige tijden voor de melkveehouderij. De lage melkprijzen baren veel veehouders zorgen.
Kun je als melkveehouder iets doen om het tij te keren voor je bedrijf, of moet je toekijken hoe je financiën weg smelten als sneeuw voor de zon?

Het antwoord is JA, je kunt je bedrijf wapenen tegen prijsfluctuaties.

Een melkproducent is een grondstofleverancier. Hij heeft geen of weinig invloed op de opbrengstprijs. Door het loslaten van de marktbescherming van de EU zullen prijs fluctuaties vaker voorkomen en groter zijn.
We kunnen in de bedrijfsvoering onze aandacht richten op opbrengstprijs, marge of kostprijs. Van deze onderdelen heeft de ondernemer alleen invloed op de kostprijs. Alleen door zijn aandacht te richten op kostprijs kan hij invloed op de marge uitoefenen.
Hierdoor kan binnen enkele jaren de kostprijs zodanig dalen dat haast ongeacht opbrengstprijs er een inkomen gehaald kan worden.
Wordt het bedrijf daar en tegen gestuurd op marge, is de kans groot dat de kostprijs steeds de fluctuatie van de opbrengstprijs volgt. Met als gevolg een variërende bedrijfsvoering, die steeds, slechts tot een marginaal inkomen kan komen.
Het eerste kunnen we resultaat verwachten bij de variabele kosten. Verlaging van de vaste kosten daar en tegen, kost meer tijd. Maar, door deze vaste kosten variabel te maken, kunnen we deze reduceren, waarna ze geëlimineerd kunnen worden.

Kosten eliminatie is veel effectiever dan kostenreductie, wanneer het gaat om een lage kostprijs. Pure Graze kan een kosten reductie realiseren van 6 – 12 cent per liter melk

Verder toont buitenlands onderzoek aan dat het verband tussen melkproductie per koe en winstgevendheid op een bedrijf een correlatie van 0,19 heeft. Het verband tussen kostenniveau en winstgevendheid heeft echter een correlatie van 0,71!

Productieniveau per koe zegt weinig over de winstgevendheid van de onderneming!

Pure Graze is een Nederlands bedrijf dat zich toelegt op kostprijsreductie door maximalisatie van de beweiding.

Hiervoor is een bedrijfssysteem ontwikkeld, in Denemarken, bestaand uit verschillende technieken die er op gericht zijn alles wat de mens ooit bedacht heeft tussen de koe en het gras zoveel mogelijk weg te halen en zo tot een lage kostprijs te komen.

Dit heeft geleid tot een bedrijfssysteem dat “Natuurlijk Werken©” heet.

“Natuurlijk Werken” neemt de boekhouding van een bedrijf als richtpunt. Het bedrijf wordt geanalyseerd waarbij gekeken word naar de sterke punten die ingezet kunnen worden om de kostprijs te laten dalen.

De omschakeling neemt 2 jaar in beslag, waarbij direct een kostprijsdaling in het 1e jaar te verwachten is. Een ervaren adviseur begeleid het proces en staat u bij in het nemen van de juiste beslissingen.

Vooraf gaand wordt een Plan van Aanpak gemaakt, waarin de kansen en het traject beschreven staan. Het plan is geen handleiding voor het omschakelproces, maar vormt de leidraad.

Pure Graze kan een onkosten verlaging realiseren tussen de 6 en 12 cent per kilo melk.

Het bedrijfssysteem “Natuurlijk Werken” is er op gericht de koeien het werk te laten doen.
Lees er meer over op onze website: https://www.puregraze.com/advies/

Op op de FB pagina: https://www.facebook.com/PureGraze/

Kijk hoeveel er te besparen is en doe de Quickscan: https://www.puregraze.com/quickscan/

Of neem vandaag nog contact op T: 0546-624005

Bedrijf 1: Bedrijf 2:
Na: Voor: Na: Voor:
Aantal melkkoeien: 112 98 59 45
Melkproductie (kg/koe/jaar): 7266 9.043 4.800 4.800
Oppervlakte: 55 55 30 30
Kg/M/Ha: 14.796 16.113 7200 9.440
Kosten; centen p/kg afgeleverde melk:
Krachtvoer: 4,04 6,09 3,00 6,48
Overige ruwvoer/melkpoeder: 2,53 2,04 3,62 7,18
Loonwerk: 0,80 2,14 2,28 5,10
Kunstmest, zaaizaad: 1,51 2,46 2,00 2,40
Strooisel e.d. rundvee: 0,97 1,12 0,00 0,00
Veearts: 0,68 0.88 1,75 3,27
Machines (afschrijving, onderhoud en brandstof: 3,48 5,40 0,39 1,29
Totale variable kosten: 14,01 20,13 13,04 25,72
Melkproductie: 813.792 kg/jr 924.414 kg/jr 283.200 kg/jr 216.000 kg/jr
Totale besparing:  € 45.000,-  € 36.000,-