Stel je voor hoe de landbouw zou kunnen zijn als alle gronden prachtig waren. Vol energie. Boordevol leven dat we kunnen horen, zien, ruiken en ‘voelen’? Als we de bodem voeden met een doel, passie en plezier, reageert het bodemleven in natura. Als u naar uw bodem kijkt, ziet u een weerspiegeling van uw management.

Het is het leven dat de bodem zijn structuur geeft, waardoor vocht kan worden geïnfiltreerd en vastgehouden, de waterbalans in het landschap wordt verbeterd. Het is het leven dat zorgt voor natuurlijke vruchtbaarheid door koolstof, stikstof en zwavel uit de atmosfeer vast te leggen en de beschikbaarheid van fosfor en sporenelementen in de bodem te vergroten.

Bouwen aan een gezonde bodem

Waar het bij elke landbouwactiviteit op neerkomt, is of de bodem wordt opgebouwd of niet. De opbouw van nieuwe bovengrond hangt van ons af, en onze toekomst hangt af van de opbouw van nieuwe bovengrond. Dit is de grootste uitdaging voor de snel groeiende wereldbevolking.

Als de productieve bodem erodeert, zijn debatten over de optimale bedrijfsmix, gebruik van plantensoorten, meststoffen, het percentage bomen, oeverbuffers of andere “details” waarover we eindeloos lijken te discussiëren, irrelevant.

Een goede bodembedekking, een hoge wortelmassa en een hoog niveau van microbiële activiteit zijn fundamenteel voor het succes van elke techniek om aan de opbouw van onze bodem te bouwen. De volgende stap is te leren hoe nieuwe bovengrond kan worden gevormd. Als het land goed wordt beheerd, kan de vorming van nieuwe bovengrond binnen twaalf maanden zichtbaar worden, met vaak dramatische effecten binnen drie jaar.

Carbon Credits

De capaciteit van adequaat beheerde bodems om koolstof uit de atmosfeer vast te leggen is enorm. De bodem bevat driemaal zoveel koolstof als de atmosfeer en meer dan viermaal zoveel koolstof als de vegetatie erop. De bodem is de grootste koolstofput waarover wij controle hebben.

Als financiële prikkels voor de vastlegging van koolstof in de bodem het voornaamste aandachtspunt van de primaire productie zouden worden, zouden landbouwbedrijven zoals vlees, wol of graan van secundair belang kunnen worden als inkomstenbron. Dit zou het potentieel voor destructieve grondbeheerspraktijken verminderen en een grote stimulans vormen voor “financieel duurzamere” vormen van landbouw, we zouden hierdoor de transitie naar een meer grondgebonden veehouderij kunnen versnellen!

Elke landbouwpraktijk die de bodemstructuur verbetert, bouwt bodemkoolstof op. Wanneer bodems licht, zacht en veerkrachtig worden, gemakkelijker te bewerken zijn en minder vatbaar zijn voor erosie, verdichting of verzilting, neemt het gehalte aan organische koolstof toe. – Worden bodems compacter, geërodeerd of verzilt, dan daalt het gehalte aan organische koolstof.

Water, energie, leven, voedingsstoffen en winst zullen op het landbouwbedrijf toenemen naarmate de hoeveelheid organische koolstof in de bodem toeneemt. Het alternatief is verdamping van water, energie, leven, voedingsstoffen en winst als koolstof verkeerd wordt beheerd en de lucht in gaat. Het gaat erom koolstofverlies om te zetten in koolstofwinst.