Er is veel te doen over PAS. Het hele stikstofverhaal legt de bouw op slot, motiveert boeren om te gaan staken en iedereen is confuus. (de weg kwiet)

Is dat nodig? Schijnbaar. De vraag is welk doel wordt nagestreefd.

Is dat het op de been houden van het verdienmodel van de BV Nederland? Zoals beschreven in een vorige blog is de boer een verdienmodel;

Wroetend door onze bibliotheek kwam ik een interessant rapport tegen van de WUR (rapport 983 https://edepot.wur.nl/394041), gepubliceerd in oktober 2016, genaamd; PASsend beweiden.

De conclusies daarvan zijn duidelijk:

Beweiding is een PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) maatregel om de ammoniakemissies uit de rundveehouderij te reduceren (PAS 2015.08.02). Een voorwaarde is dat alle melk- en kalfkoeien in de stal minimaal 720 uur per kalenderjaar geweid moeten worden. Aan deze maatregel wordt een ammoniakemissiereductie van 5% toegekend.

Let op!!

De conclusie:

  • Per 720 uur beweiding is er een ammoniakreductie van 5%.
  • Even rekenen; (waar is mijn sigarendoos?)
  • 365 dagen in een jaar X 24 uur = 8760 uur in een jaar.
  • 8760 : 720 = 12,17 x 5% = 61% ammoniakreductie bij jaarrond weiden!

Voorwaarde om deze grote markante, goed gedocumenteerde reductie, te realiseren is dat er ook werkelijk geweid word.

Het blijkt dus heel gemakkelijk om het stikstof probleem op te lossen; jaarrond weiden!

In het rapport staan ook enkele grafieken die weergeven waar de bronnen van de uitstoot zich bevinden. Daaruit blijkt dat de grootste bronnen die uitstoot veroorzaken, zitten in het deel waar de mens invloed op heeft; de stal, het uitrijden van mest en kunstmest.

Dus met andere woorden;

Daar waarin alle erf-betreders, zeggen waarin u moet investeren, waar u een lening voor aan moet gaan, dat is nu juist het gedeelte dat de stikstofcrisis veroorzaakt!!!

Overdenk goed hoe groot uw lening is, waar het geld aan besteed is en waar u dat nu gebracht heeft!

Op zoek naar een bedrijfssysteem dat u geld op levert?

Neem dan contact op via: 0546-624005 / info@puregraze.com