De nieuwe eisen voor derogatie betekenen een verdere verlaging van de bemesting die gebruikt mag worden voor gewasgroei.

De vraag dringt zich op; ‘Hoe afhankelijk is jouw gewasgroei van bemesting?’

Er is verschil in de bemestingsbehoefte van planten. Sommige soorten zijn veel bemesting nodig om tot productie te komen, andere minder of zelfs niet. Stikstof is daarbij vaak de eerst limiterende factor.

Wellicht is de tijd rijp om te kijken naar soorten die toekunnen met minder bemesting om tot een goede productie te komen.

Luzerne bijvoorbeeld, net als veel andere klavers heeft geen N nodig om tot een goede hectare productie te komen, van een goed verteerbaar product geschikt voor melkkoeien om goed van te melken. Engels raai is een grassoort die N nodig is, in aanzienlijke hoeveelheden, om tot een goede productie met voldoende opbrengst en een goede voederwaarde te komen.

Hierboven zijn twee soorten benoemd die we gebruiken in monocultuur. Maar laten we kijken naar de mogelijkheden die de natuur biedt en zelf ook aanwend om tot gewasproductie te komen, om dieren gezond te kunnen voeden.

Polyculturen bieden die kans. Goed uitgezochte en gebalanceerde mengsels kunnen een gelijke of hogere droge stof productie leveren met een veel lagere bemesting. Daarbij komt dat deze productie met hogere voederwaardes gezonder is voor het dier, de natuur en de bodem.

Dit ten eerste omdat de nutriënten beter in balans zijn. Dit omdat de micro-elementen niet weggedrukt worden door de macro-elementen als N, P en K, die bij bemesting in grote mate worden toegebracht.

Het lichaam is het “huis” van de plant, het dier en de mens. En dat huis moet goed onderhouden worden. Daartoe dient goede voeding met juist aandacht voor de micro-elementen. Omdat juist zij de katalisator zijn van de vele lichaamsprocessen.

Ook het bodemleven heeft een groot belang bij de werking van goed gebalanceerde polyculturen, waarbij ook rekening gehouden wordt met de specifieke eisen die de bodem stelt aan de planten.

Plantsoorten en bodem zijn aan elkaar gelinkt. Letterlijk, door de wortels, maar ook omdat de wederzijdse voorkeuren er zijn.

Doordat de bemesting verminderd moet worden wordt de afhankelijkheid van het bodemleven en de natuurlijke productiecapaciteit van de bodem groter. Dat wetende is het slim daarop in te spelen en te schakelen naar beproefde polyculturen die bewezen hebben dat ze functioneren in de meest uiteenlopende omstandigheden.

Productief kruidenrijke graslandmengsels als de Saladebuffetten vormen voor monoculturen een prima alternatief. Gezond en zeer productief. Juist omdat ze een brede samenstelling hebben, afgestemd op de bodem. Juist omdat ze grassen bevatten die zonder bemesting een prima productie geven dat goed verteerbaar is.

Bekijk hier de Saladebuffetten >>>