Super-Class: Regeneratieve beweiding

Duur v.d. Super-Class: 3 maand
Super-Class + betaling stopt na 3 maand

119.99 ex. Btw / month for 3 months